Política de protecció de dades

L'usuari serà l'únic responsable de l'ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Qualsevol cessió a tercers de les dades personals dels usuaris d'aquest portal, serà degudament comunicada als afectats, especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb què es tractaran les dades que es cedeixin.

Telefónica de España li informa que les dades de caràcter personal recollides seran incorporades a un fitxer automatitzat de caràcter temporal, titularitat d'aquesta empresa, amb la finalitat de de gestionar el seu registre al Portal www.ciutadania40.cat així com per posar en contacte als promotors amb els orientadors perquè puguin facilitar l'engegada de les iniciatives. Tot això conforme l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.

L'emplenament dels camps precedits d'asterisc és obligatori. El no emplenament de qualsevol d'aquestes dades portarà aparellat la impossibilitat de registrar-se al portal.

TELEFÓNICA DE ESPAÑA garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i li informa de la possibilitat d'exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a:

Telefónica de España.
Ref. portal www.ciutadania40.cat
Apartat de Correus
46.155 - 28080 Madrid.

El promotor autoritza a TELEFÓNICA DE ESPAÑA perquè pugui contactar amb ell, a través de les seves dades de contacte, en relació a la seva participació al portal i a incloure la informació relativa a les iniciatives en material divulgatiu relacionat amb el projecte Ciutadania 4.0.

TELEFÓNICA DE ESPAÑA garanteix que les dades registrades al portal s'utilizaran exclusivament per al projecte Ciutadania 4.0 i es destruiran posteriorment.